Podmienky používania portálu Môj Telekom, portálu Moja Firma, portálu E-shop a mobilnej aplikácie Telekom (ďalej len „Podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, DIČ 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len „Podnik“) je prevádzkovateľom:
  • samoobslužného zákazníckeho portálu Môj Telekom, ktorý je dostupný na adrese: telekom.sk/web/mojtelekom (ďalej len „Portál Môj Telekom“),
  • samoobslužného zákazníckeho portálu Moja Firma, ktorý je dostupný na adrese: mojafirma.telekom.sk (ďalej len „Portál Moja Firma“),
  • samoobslužného zákazníckeho portálu E-shop, ktorý je dostupný na adrese: eshop.telekom.sk (ďalej len „Portál E-shop“) a
  • zákazníckej mobilnej aplikácie Telekom, ktorá ako elektronický prostriedok Podniku umožňuje jej Používateľom využívať viacero prostredníctvom nej sprístupnených funkcionalít (ďalej len „Aplikácia“).
 2. Podnik je v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a zároveň v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v rozsahu všeobecného povolenia a individuálnych povolení vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné siete a služby a v rozsahu predmetu činnosti aj iné služby.
 3. Na účely týchto Podmienok je adresa elektronickej pošty Podniku office@telekom.sk a kontaktné telefónne číslo Podniku je +421 2 4955 1111.

II. Predmet Podmienok

 1. Tieto Podmienky, vydané Podnikom, stanovujú podmienky a pravidlá používania Portálu Môj Telekom, Portálu Moja Firma, Portálu E-shop a Aplikácie (Portál Môj Telekom, Portál Moja Firma a Portál E-shop ďalej spolu aj „Portály“) a (Portály a Aplikácia ďalej spolu aj „Zákaznícke aplikácie“) a upravujú práva a povinností osôb využívajúcich služby Zákazníckych aplikácií pri elektronickej komunikácií s Podnikom. Účastník, Príjemca služby a/alebo Tretia osoba vyhlasujú, že sa pred prvým použitím príslušnej Zákazníckej aplikácie riadne oboznámili s aktuálnym znením Podmienok a potvrdzujú, že tieto Podmienky akceptujú a súhlasia s ich znením a prvým použitím príslušnej Zákazníckej aplikácie sa zaväzujú nimi riadiť a dodržiavať ich.
 2. Ak nie je ďalej uvedené inak, platia Podmienky spoločne pre všetky Zákaznícke aplikácie.

III. Základné pojmy a výkladové pravidlá

 1. Zákaznícke aplikácie umožňujú registrovanému Účastníkovi a ním povereným osobám rýchlo a jednoducho spravovať svoje služby poskytované Podnikom vrátane nastavenia doplnkových služieb, ďalej získať prehľad o svojich faktúrach a spotrebe, ako aj prístup k analýze svojich výdavkov. Portál E-shop neumožňuje spravovanie služieb poskytovaných Podnikom podľa predchádzajúcej vety v plnom rozsahu, najmä neumožňuje nastavenie doplnkových služieb, získavanie prehľadu o faktúrach a spotrebe a prístup k analýze výdavkov.
 2. Používanie Zákazníckych aplikácií je podmienené prístupom do internetu. Prístup do internetu nie je súčasťou Zákazníckych aplikácií.
 3. Pokiaľ v týchto Podmienkach nie je stanovené inak, majú pojmy používané v týchto Podmienkach rovnaký význam ako pojmy definované vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „Všeobecné podmienky"). Ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak z obsahu nevyplýva niečo iné, jednotné číslo zahŕňa aj množné číslo a naopak. Všeobecné podmienky sú dostupné na internetovej adrese: https://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/vseobecne-podmienky-mobilnej-siete/
 4. Pre účely týchto Podmienok sa pod:
  • telekom.sk“ rozumie oficiálne webové sídlo Podniku a internetový portál prevádzkovaný Podnikom, ktorého súčasťou sú aj Portály a technický a marketingový modul t-zones, ktorý je určený prevažne na zábavu.
  • Ďalšími podmienkami“ rozumejú akékoľvek iné práva a povinnosti Podniku a Príjemcu služieb neupravené v týchto Podmienkach týkajúce sa poskytovania Služieb Podniku vymedzené alebo umiestnené na akomkoľvek mieste v rámci telekom.sk alebo v rámci Aplikácie (napr. pokyny na objednanie a využívanie Služby Podniku, licenčné podmienky a pod). Ďalšie podmienky nemusia byť uverejnené ako celok. Akékoľvek povinnosti alebo práva Príjemcu služieb alebo Podniku umiestnené na webovom sídle Podniku: www.telekom.sk alebo v rámci Aplikácie sú súčasťou Ďalších podmienok.
  • Službami“ rozumejú služby informačnej spoločnosti poskytované prostredníctvom Zákazníckych aplikácií prostriedkami elektronického obchodu najmä vo forme online sprístupňovania informácií, online doručovania digitálneho obsahu, elektronickej komerčnej komunikácie, elektronického obchodovania s tovarmi a službami, elektronického uzatvárania zmlúv (t.j. služby poskytované na diaľku prenosom informácií počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou spravidla za úhradu na žiadosť oprávnenej osoby, najmä komerčná komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo zhromažďovanie dát a elektronická pošta okrem osobnej elektronickej pošty). Služby môžu byť poskytované Účastníkovi, Príjemcovi služieb alebo Tretím osobám odplatne alebo bezodplatne na základe objednávky Účastníka alebo s jeho súhlasom. Ak nie je v Ďalších podmienkach výslovne stanovené inak, odplatné Služby môžu byť poskytnuté iba v mene a na účet Účastníka.
  • Službami Podniku“ rozumejú verejné elektronické komunikačné služby poskytované Podnikom prostredníctvom jeho verejnej elektronickej komunikačnej siete podľa Všeobecných podmienok. Službami v zmysle týchto Podmienok nie sú Služby Podniku a ani poskytovanie prístupu do elektronickej komunikačnej siete, ak nie je v Ďalších podmienkach uvedené inak.
  • Príjemcom služieb“ rozumie Účastník a/alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe súhlasu alebo plnomocenstva Účastníka využíva Služby Podniku v mene a na účet Účastníka.
  • Účastníkom“ rozumie osoba, ktorá na základe zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo inej zmluvy uzavretej s Podnikom, využíva elektronické komunikačné služby alebo iné doplnkové služby poskytované Podnikom.
  • Treťou osobou“ rozumie osoba, ktorá na základe oprávnenia (delegácie) udeleného od registrovaného Účastníka, ktorý má s Podnikom uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii, využíva Služby Podniku objednané v mene, na účet a na zodpovednosť registrovaného Účastníka na svoj prospech alebo na prospech registrovaného Účastníka.
  • Používateľom“ rozumie osoba, ktorá je oprávnená používať aspoň jednu zo Zákazníckych aplikácií.
  • Obsahom“ rozumie akékoľvek obrazové, zvukové a iné informácie alebo akékoľvek dáta, ktoré môžu byť prostredníctvom využitia Služieb prenesené na koncové telekomunikačné zariadenie (napr. mobilný telefón, tablet, notebook, osobný počítač a pod.) Účastníka, Príjemcu služieb alebo Tretej osoby a môže byť týmito spôsobmi potenciálne využité pre účely vzdelávania, informovanosti, zábavy a pod., ako napríklad informácie náučného, spravodajského, zábavného alebo iného charakteru (vtipy, pozdravy, erotika, software a pod.), pričom Podnik nezodpovedá za obsah informácií, ktorých nie je pôvodcom alebo autorom.
  • Cenníkom“ rozumie aktuálny Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktorý obsahuje výšku cien a poplatkov za odplatne poskytované Služby Podniku, vrátane zliav, príplatkov a bezplatne poskytovaných služieb, ako aj ďalších podmienok uplatňovania cien. Cena odplatne poskytovaných služieb je uvedená na Portáli, na webovom sídle Podniku na adrese: telekom.sk a v rámci Aplikácie pri dotknutých službách.
  • Heslom“ rozumie prvý jedinečný kód pridelený Účastníkovi Podnikom pri registrácii Účastníka do Zákazníckych aplikácií a akýkoľvek ďalší, Účastníkom zvolený kód, ktorý slúži na identifikáciu a overenie identifikácie Účastníka pri jeho vstupe do Zákazníckych aplikácií.
  • Registračným formulárom“ rozumie on-line zoznam údajov o osobe, riadne a úplne vyplnený zo strany osoby, ktorý je úspešne on-line odoslaný Podniku a na základe ktorého bude danej osobe vytvorený účet na Portáloch. Registračným formulárom pri Portáli E-shop sa rozumie online zoznam údajov o osobe, riadne a úplne vyplnený zo strany osoby v procese nákupu na www.telekom.sk, ktorý je úspešne odoslaný Podniku a na základe ktorého bude danej osobe vytvorený účet na E-shope.
  • Dohodou o elektronickej komunikácii“ rozumie dohoda, predmetom ktorej je špecifikácia podmienok riadneho využívania elektronickej komunikácie medzi Účastníkom a Podnikom.

IV. Inštalácia Aplikácie a bezpečnostné pravidlá jej používania

 1. Aplikácia je dostupná a je možné ju využiť len v rámci mobilného telefónu alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého využíva Účastník služby Podniku a pre informácie o službách Používateľa (ďalej len „Mobilný telefón“).
 2. Po stiahnutí a úspešnej inštalácii Aplikácie do Mobilného telefónu, je Účastník povinný sa pre jej používanie identifikovať. Pre identifikáciu v rámci Aplikácie je Účastník povinný postupovať podľa pokynov Podniku.
 3. Prihlásenie do Aplikácie je možné uskutočniť použitím rovnakých prihlasovacích údajov ako do Portálov. Vzhľadom na prepojenie Portálov s Aplikáciou, po prihlásení do Aplikácie prostredníctvom prihlasovacích údajov do Portálov sa aktuálne nastavenia zákazníckeho účtu na Portáloch, vrátane parametrov služieb a udelených oprávnení, prejavia aj v prostredí Aplikácie.
 4. Používateľ nesmie sprístupniť svoj Mobilný telefón s nainštalovanou Aplikáciou neoprávnenej osobe. Podnik nezodpovedá za sprístupnenie údajov obsiahnutých v Aplikácii neoprávnenej osobe. Používateľ je povinný chrániť svoj Mobilný telefón a najmä Aplikáciu pred prístupom neoprávnenej osoby, pred stratou, krádežou, odcudzením alebo iným zneužitím. Používateľ je v prípade potreby oprávnený svoj Mobilný telefón zablokovať, spôsobom určeným v Zmluve. Účastník má možnosť zablokovať v prípade potreby aj len samotnú Aplikáciu a to prostredníctvom Portálov. Možnosť podľa predchádzajúcej vety nie je dostupná v Portáli E-shop.
 5. Aplikáciu môžu využiť aj iné osoby ako Používateľ, v takomto prípade nie je nevyhnutná ich identifikácia v rámci Aplikácie, no jednotlivé funkcie Aplikácie sú tejto osobe dostupné iba v obmedzenom rozsahu (umožňujú prístup len k všeobecným informáciám o produktoch a službách Podniku).
 6. Používateľ je povinný požiadať Podnik bez zbytočného odkladu o zmenu alebo zrušenie ktoréhokoľvek bezpečnostného údaju v prípade jeho straty, odcudzenia alebo pri podozrení, že sa s ním oboznámila neoprávnená osoba.
 7. Používateľ je oprávnený používať Aplikáciu, ale nie je oprávnený ďalej ju akýmkoľvek spôsobom poskytovať tretím osobám ani prostredníctvom nej poskytovať ďalšie služby.
 8. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania Aplikácie boli vykonané všetky potrebné úkony smerujúce k upusteniu od takéhoto stavu alebo od činností porušujúcich právne predpisy alebo zmluvné dojednania medzi ním a Podnikom a tiež bezodkladne odstrániť všetky následky takýchto činností a zásahov do oprávnených záujmov Podniku; tým nie je dotknutá zodpovednosť Používateľa za škodu spôsobenú Podniku.
 9. Aplikácia je Účastníkovi poskytovaná ako súčasť a funkcionalita mobilnej Služby Podniku využívanej prostredníctvom SIM karty s prideleným telefónnym číslom (ďalej len „Telefónne číslo“). Ak sa Mobilný telefón s nainštalovanou Aplikáciou prihlási do domácej siete Podniku cez identifikované Telefónne číslo, Aplikácia sa aktivuje automaticky. V prípade, že Príjemca služieb prenechá svoj Mobilný telefón s nainštalovanou Aplikáciou do užívania inému Používateľovi Telefónneho čísla, umožní tým Používateľovi pripojiť si v Aplikácii k Telefónnemu číslu svoje vlastné produkty a Služby Podniku. Ak sa Mobilný telefón s nainštalovanou Aplikáciou prenechá následne do užívania ďalšiemu Používateľovi Telefónneho čísla a predchádzajúci Používateľ ním pripojené produkty a Služby Podniku z Aplikácie neodstránil, získa tým ďalší Používateľ v rámci Aplikácie prístup aj k produktom a Službám Podniku pripojeným predchádzajúcim Používateľom. Podnik nezodpovedá za neoprávnené sprístupnenie produktov a Služieb Podniku pripojených k Telefónnemu číslu v rámci Aplikácie podľa predchádzajúcej vety.

V. Registrácia na portáloch

 1. Používanie Portálov je umožnené len registrovaným Používateľom, to neplatí pre Portál E-shop, ktorý môže využívať aj neregistrovaný Používateľ. Podnik je oprávnený sprístupniť určité funkcionality Portálov len registrovaným Účastníkom, ktorí majú s Podnikom uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii, a/alebo Tretím osobám, ktoré sú na základe oprávnení (delegácií), udelených registrovaným Účastníkom, oprávnenými Používateľmi Portálu.
 2. Účastník môže byť registrovaný na Portáli len raz, pričom do správy v rámci svojho konta bude môcť zaradiť každé svoje mobilné telefónne číslo, prostredníctvom ktorého využíva služby Podniku alebo iné služby, ktoré sú mu poskytované zo strany Podniku.
 3. Registráciu možno vykonať vyplnením online Registračného formuláru dostupného na Portáloch v časti prihlásenie; to neplatí pre Portál E-shop, kde sa registrácia vykonáva v rámci (na pozadí) objednávkového procesu. V Registračnom formulári osoba uvedie svoje pravdivé údaje. Po zaregistrovaní na Portáli a po uzatvorení Dohody o elektronickej komunikácii môže Účastník využívať kompletnú funkcionalitu Portálov.
 4. Podmienkou používania Portálov je odsúhlasenie Podmienok. Ak dôjde k zmene Podmienok, je ďalšie používanie Portálov podmienené vyjadrením súhlasu Používateľa so zmenenými Podmienkami. Ak Používateľ po zmene Podmienok naďalej Zákaznícke aplikácie používa bez toho, aby ich zmenu výslovne odsúhlasil, považuje sa ďalšie používanie Portálov za súhlasu Používateľa so zmenenými Podmienkami.
 5. Pokiaľ sa údaje, ktoré prihlasovateľ uviedol pri registrácii, ukážu ako neúplné, nesprávne alebo nepravdivé alebo o ich pravdivosti vznikne odôvodnená pochybnosť, je Podnik oprávnený registráciu prihlasovateľa zrušiť alebo poskytovanie Služieb prostredníctvom Portálov dočasne obmedziť. Podnik nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Používateľovho účtu, resp. registrácie. Pri uvedení nepravdivých údajov prihlasovateľ nesie zodpovednosť za prípadné porušenie príslušných právnych predpisov.

VI. Používanie zákazníckych aplikácií a ich funkcie

 1. Používateľ je pri používaní Zákazníckych aplikácií povinný dodržiavať právne predpisy, rešpektovať práva a oprávnené záujmy Podniku, ako aj tretích strán poskytujúcich Obsah, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práva duševného vlastníctva.
 2. Používateľ nesmie:
  • používať Zákaznícke aplikácie v rozpore s týmito Podmienkami,
  • komerčne používať ktorúkoľvek časť Zákazníckych aplikácií spôsobom spôsobilým poškodiť Podnik a/alebo tretiu stranu poskytujúcu Obsah,
  • získavať prihlasovacie mená a/alebo Heslá iných Používateľov,
  • zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť, upravovať akúkoľvek súčasť Zákazníckych aplikácií, alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, integritu, chod alebo dáta Zákazníckych aplikácií,
  • používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Zákazníckych aplikácií.
 3. Používateľ sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Podmienok, zaväzuje, že:
  • nebude používať Zákaznícke aplikácie, pokiaľ by ich použitím alebo používaním zo strany Používateľa došlo k porušeniu alebo porušovaniu právnych predpisov,
  • pokiaľ má menej než 18 rokov, nebude používať také Služby Zákazníckych aplikácií, u ktorých je podmienkou pre užívanie takej Služby minimálny vek 18 rokov, pričom takéto Služby sú označené symbolom "18+" alebo iným symbolom rovnakého významu.
 4. Zákaznícke aplikácie je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných používateľov Podniku a ktorý je v súlade s ich určením a technickými možnosťami.
 5. Okrem iných práv a povinností uvedených v týchto Podmienkach alebo Ďalších podmienkach má Príjemca služieb:
  • právo po splnení všetkých podmienok uvedených v zmluve o poskytovaní verejných služieb a/alebo inej zmluvy, v týchto Podmienkach a Ďalších podmienkach požadovať poskytnutie Služieb, ako aj právo na poskytnutie Služieb Podniku v rozsahu dohodnutom v zmluve o poskytovaní verejných služieb a/alebo inej zmluvy, v týchto Podmienkach a Ďalších podmienkach, a to za cenu podľa Cenníka platného v čase poskytovania konkrétnej Služby,
  • povinnosť uhrádzať, resp. uhradiť cenu za poskytovanie, resp. poskytnutie Služieb, vrátane Služieb objednaných samotným Príjemcom služieb a/alebo Treťou osobou, a to v súlade s týmito Podmienkami, Ďalšími podmienkami a platným Cenníkom,
  • povinnosť chrániť Heslo pred jeho prezradením, stratou alebo zneužitím neoprávnenou osobou. Podnik nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne v dôsledku použitia (zneužitia) Hesla neoprávnenou osobou.
  • Príjemca služieb zodpovedá za všetky aktivity uskutočnené na základe použitia alebo zneužitia Hesla alebo iných foriem umožnenia prístupu k využitiu Služieb. Príjemca služieb je oprávnený a pri podozrení, že sa s Heslom oboznámila neoprávnená osoba, povinný zmeniť svoje Heslo. Príjemca služieb sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Podniku akékoľvek neautorizované použitie svojho Hesla alebo porušenie bezpečnosti, o ktorom sa dozvedel,
  • právo využívať Služby len v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, so zmluvou o poskytovaní verejných služieb a/alebo inou zmluvou, s týmito Podmienkami a Ďalšími podmienkami, a dodržiavať princípy dobrých mravov a verejného poriadku,
  • povinnosť nezneužívať Služby akýmkoľvek spôsobom, najmä na hromadné zasielanie nevyžiadaných SMS, MMS, e-mailových správ alebo inej nevyžiadanej komunikácie; v opačnom prípade Príjemca služieb zodpovedá za spôsobenú škodu a znáša následky vyplývajúce z porušenia príslušných právnych predpisov,
  • povinnosť nešíriť prostredníctvom Služieb reklamu; Príjemca služieb najmä nesmie neoprávnene zasielať elektronickú poštu (t.j. akúkoľvek textovú, hlasovú, zvukovú či obrazovú správu) prostredníctvom Zákazníckych aplikácií a/alebo telekom.sk, ktorú možno uložiť v elektronickej komunikačnej sieti alebo na koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne) pre marketingové účely,
  • povinnosť nepredávať, resp. nevyužívať a ani neposkytovať akýmkoľvek odplatným alebo aj neodplatným spôsobom Služby iným osobám,
  • právo objednať poskytnutie odplatných Služieb Podniku vo svojom mene a na svoj účet v prospech Tretích osôb. Príjemca služieb je v takom prípade povinný zabezpečiť, aby Tretie osoby využívali Služby Podniku v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytovaní verejnej služby a/alebo inej zmluvy, týchto Podmienok, Ďalších podmienok, inými dojednaniami dohodnutými medzi Príjemcom služby a Podnikom, právnym poriadkom Slovenskej republiky a dobrými mravmi. Príjemca služieb má ďalej povinnosť uhradiť cenu za Služby Podniku poskytované na základe jeho objednávky alebo s jeho súhlasom Tretím osobám,
 6. Účastník, ktorý má s Podnikom uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii, má právo umožniť Tretím osobám, aby v jeho mene a na jeho účet menili obsah a nastavenie Služieb Podniku, objednávali nové Služby Podniku, a to až po zaregistrovaní Tretích osôb. Tretia osoba je oprávnená využívať funkcionality Zákazníckych aplikácií na základe pridelených oprávnení (delegácií) až po vyjadrení súhlasu s týmito Podmienkami a/alebo Ďalšími podmienkami.
 7. Medzi funkcie Zákazníckych aplikácií patrí:
  • spravovanie identifikačných údajov Účastníka,
  • spravovanie Služieb alebo Služieb Podniku poskytovaných Účastníkovi, a to najmä
   • uzatvorenie alebo zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb, alebo
   • uzatvorenie, zmenu alebo ukončenie zmluvy, na základe ktorej dochádza k poskytovaniu doplnkových služieb, alebo
   • zmena v zložení a nastaveniach poskytovaných Služieb,
  • kontrola a nastavenie faktúr, podrobných výpisov a spotreby, informácie o spotrebe sú aktualizované priebežne a majú len informatívny charakter,
  • Portál Moja Firma umožňuje objednávanie koncových zariadení na základe podmienok dohodnutých s Účastníkom v Rámcovej zmluve o spolupráci alebo za štandardnú neakciovú cenu koncových zariadení podľa Cenníka,
  • iné úkony vrátane právnych, na ktoré Účastník splnomocní Tretiu osobu v rámci definovaných skupín oprávnení,
  • zadávanie a spravovanie požiadaviek; to sa nevzťahuje na podávanie reklamácií alebo iných podnetov (napr. návrhy na riešenie sporov), ktoré sa spravujú osobitnými právnymi predpismi a/alebo Reklamačným poriadkom spoločnosti Slovak Telekom, a.s., pre reklamácie predaných výrobkov.
 8. Bod 7. písm. b) ii), c) a f) tohto článku Podmienok sa neuplatňuje ako funkcionalita pre Portál E-shop.
 9. Okrem iných práv uvedených v týchto Podmienkach alebo Ďalších podmienkach má Podnik právo:
  • na zaplatenie ceny za poskytnuté Služby Príjemcom služieb podľa týchto Podmienok, Ďalších podmienok a platného Cenníka,
  • na náhradu škody spôsobenej Príjemcom služieb a/alebo Treťou osobou konaním v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, uzatvorenými zmluvami o poskytovaní verejných služieb a/alebo inými zmluvami, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom Zákazníckych aplikácií medzi Podnikom a Príjemcom služieb, týmito Podmienkami a Ďalšími podmienkami,
  • kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb, a to i voči konkrétnemu Príjemcovi služieb a/alebo Tretej osobe, ak tento/táto zneužíva Služby, alebo existuje podozrenie z ich zneužitia,
  • neposkytnúť Službu, ak Príjemca služby nemá dostatočný objem finančných prostriedkov na zaplatenie ceny za požadovanú Službu v zmysle platného Cenníka a Všeobecných podmienok, alebo ak mu Podnik prerušil poskytovanie elektronických komunikačných služieb z dôvodov podľa Všeobecných podmienok,
  • zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Zákazníckych aplikácií a prístupu Príjemcov služieb a/alebo Tretích osôb do Zákazníckych aplikácií , pričom Príjemca služieb a/alebo Tretia osoba sú povinní tieto dodatočné spôsoby ochrany rešpektovať,
  • na základe udeleného súhlasu zo strany Príjemcu služieb a/alebo Tretej osoby kontaktovať Príjemcu služieb a/alebo Tretiu osobu za účelom priameho marketingu (vrátane prezentácie produktov a služieb za účelom ich uplatnenia na trhu) svojich alebo ním poskytovaných produktov a Služieb formou zasielania písomností, prostredníctvom elektronických komunikácií, najmä formou telefonického rozhovoru, zasielania faksimilných správ, textových správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS), pričom Príjemca služieb a/alebo Tretia osoba má právo takýto udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to prejavom vôle doručeným Podniku v písomnej alebo elektronickej forme,
  • na základe Dohody o elektronickej komunikácii uzatvorenej s Účastníkom doručovať mu informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou,
  • aktualizovať, na základe oznámenia Príjemcu služieb doručeného Podniku prostredníctvom elektronického formuláru, identifikačné údaje Príjemcu služieb,
  • zrušiť konto Príjemcu služieb a/alebo Tretej osoby alebo možnosť/právo využívať Služby Príjemcovi služieb v prípade jeho konania v rozpore s právnymi predpismi, so zmluvou o poskytovaní verejných služieb a/alebo inou zmluvou, týmito Podmienkami alebo Ďalšími podmienkami,
  • bez zbytočného odkladu dočasne zamedziť prístup Príjemcu služieb a/alebo Tretej osoby k informáciám uloženým prostredníctvom Zákazníckych aplikácií alebo telekom.sk automatickým spôsobom, a to na účel zefektívnenia ich ďalšieho prenosu v elektronickej komunikačnej sieti k ďalším Príjemcom služieb, ako aj právo takéto informácie odstrániť potom, ako sa dozvie, že na pôvodnom zdroji prenosu boli odstránené, alebo prístup k nim bol zamedzený, alebo súd alebo orgán dozoru nariadil ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim.

VII. Právne úkony vykonávané cez Zákaznícke aplikácie

 1. Právne úkony, ktoré bude možné vykonať prostredníctvom Zákazníckych aplikácií a ktoré neodporujú právnym predpisom alebo zmluve o poskytovaní verejných služieb a/alebo inej zmluve uzatvorenej medzi Podnikom a Účastníkom sa budú považovať za právne úkony vykonané v písomnej forme. Tieto právne úkony sa budú uskutočňovať najmä formou doručenia návrhu alebo žiadosti zadanej Účastníkom prostredníctvom Zákazníckych aplikácií, teda prostriedkami diaľkovej elektronickej komunikácie a ich následnou akceptáciou zo strany Podniku alebo formou návrhu zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo návrhu inej zmluvy doručeného na základe žiadosti zadanej Účastníkom prostredníctvom zákazníckej telefónnej linky určenej Podnikom, ktorý Účastník následne akceptuje alebo odmietne.
 2. Účastníkovi budú právne úkony uskutočnené prostredníctvom Zákazníckych aplikácií vždy prístupné v elektronickej forme na trvanlivom nosiči, a to najneskôr dňom akceptácie návrhu zo strany Podniku, resp. zo strany Účastníka.
 3. Účastník je zodpovedný za záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o poskytovaní verejných služieb a/alebo iných zmlúv, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom Zákazníckych aplikácií, ako aj za záväzky z právnych úkonov, ktoré budú uskutočnené prostredníctvom nich alebo prostredníctvom Zákazníckych aplikácií.

VIII. Delegácie

 1. Účastník, ktorý má s Podnikom uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii a je registrovaný na Portáloch, je oprávnený určiť Tretie osoby, ktoré splnomocní na vykonávanie právnych úkonov prostredníctvom Zákazníckych aplikácií v rámci definovaných skupín oprávnení vo vzťahu k zvoleným Službám Podniku a/alebo zmluvám o poskytovaní verejných služieb a/alebo iným zmluvám uzatvorených s Podnikom.
 2. V rámci definovaných skupín oprávnení môže Účastník priradiť splnomocneným Tretím osobám vybrané typy oprávnení, ktoré im deleguje; v prípade používania Portálu Moja Firma nie je možné uvedené oprávnenia udeliť. Do Portálu Moja Firma má prístup len Používateľ, ktorý sa identifikuje na základe kombinácie IČO a PID kód Účastníka.
 3. Pri vytváraní delegovaných oprávnení je možné si zvoliť rôzne úrovne, ktoré sa majú delegovať a podľa vybranej úrovne, má delegovaný používateľ prístup k rôznym informáciám a/alebo možnosť spravovať služby. Ďalšie podrobnosti o delegáciách sú uvedené na internetovej stránke Podniku na adrese: https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/delegacie
 4. Účastník je oprávnený meniť medzi jednotlivými definovanými skupinami oprávnení podľa vlastného rozhodnutia. Každá Účastníkom splnomocnená Tretia osoba môže mať iný okruh oprávnenia.
 5. Príjemca služieb, ktorý nie je Účastníkom a ktorý nemá uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii, môže mať zriadenú:
  • funkciu „na čítanie“ za účelom prehľadu o poskytovaných Službách Podniku; alebo
  • funkciu “aktívny správca“ za účelom prehľadu a správy poskytovaných Služieb Podniku v rozsahu zmien, ktoré nevyžadujú podpis zmluvy
 6. Účet Príjemcu služieb, ktorý bol registrovaný a využíval staršiu verziu Portálu, bude Podnikom automaticky presunutý s použitím pravidiel uvedených v bode 5. tohto článku. Za týmto účelom je Príjemca služieb povinný poskytnúť Podniku na požiadanie doplňujúce informácie alebo súčinnosť v primeranom rozsahu.

IX. Rozsah zodpovednosti

 1. Podnik a Príjemca služieb alebo Tretia osoba, ktorá je spotrebiteľom, zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností, uvedených v týchto Podmienkach a Ďalších podmienkach, ibaže by preukázali, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak v týchto Podmienkach alebo v Ďalších podmienkach nie je uvedené inak.
 2. Príjemca služieb zodpovedá najmä za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do Zákazníckych aplikácií, www.telekom.sk alebo využitím Služieb v rozpore s Podmienkami a Ďalšími podmienkami.
 3. Podnik a Príjemca služieb alebo Tretia osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, si navzájom nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak.
 4. Podnik zodpovedá za škody spôsobené porušením svojich povinností; zodpovednosť Podniku za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia, čiastočného poskytnutia, chybného poskytnutia Služby je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť už zaplatenej ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo chybne poskytnutú Službu, resp. pomerne znížiť cenu za Službu za obdobie neposkytnutia, čiastočného alebo chybného poskytnutia Služby.
 5. Podnik a Príjemca služieb sa dohodli, že predvídateľná škoda, ktorá by mohla vzniknúť ako následok porušenia právnych povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok Podnikom zodpovedá pomernej časti ceny Služby za relevantné Služby, ktoré neboli Príjemcovi služieb a/alebo Tretej osobe poskytované na základe zavineného konania Podniku alebo boli poskytované chybne.
 6. Ustanoveniami podľa bodov 4. a 5. tohto článku nie sú dotknuté práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo za škodu.
 7. Podnik negarantuje nepretržitú funkčnosť Zákazníckych aplikácií, a ani ich bezchybnú činnosť. Zároveň má Podnik právo v odôvodnených prípadoch na nevyhnutnú dobu bez predchádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodu prerušiť funkčnosť Zákazníckych aplikácií. Podnik nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla byť spôsobená v dôsledku nefunkčnosti, chybovosti, alebo opatreniami Podniku podľa predchádzajúcej vety alebo z iných prevádzkových dôvodov.

X. Zmena Služieb, Podmienok, Ďalších podmienok a ceny Služieb

 1. V súlade s časťou III, článkom 5 Všeobecných podmienok je Podnik oprávnený najmä v prípade
  • zmeny podmienok na trhu,
  • zvýšenia nákladov Podniku súvisiacich s poskytovaním Služieb Podniku,
  • zmeny inflácie podľa Štatistického úradu SR,
  • zmeny marketingovej stratégie Podniku, spočívajúcej najmä v zavedení, zmene alebo zrušení Služieb,
  • technologického vývoja Služieb,
  • legislatívnej zmeny s priamym alebo nepriamym dopadom na zmluvné podmienky (vrátane zmeny sadzby DPH alebo inej platby), alebo
  • vydania rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci (vrátane orgánov Európskych spoločenstiev), ktoré zakladá povinnosť alebo právo Podniku vykonať zmenu zmluvných podmienok, vykonať zmenu Služby, Podmienok, Ďalších podmienok a ceny Služieb (vrátane kvality, rozsahu, štruktúry Služieb a ich ceny), úplne alebo sčasti upraviť, zmeniť, nahradiť alebo zrušiť Služby, Podmienky, Ďalšie podmienky, ceny Služieb ako aj kvalitu, rozsah a štruktúru Služieb (ďalej spoločne aj ako „Zmena Služieb“).
 2. Podnik nie je povinný oznamovať individuálne Príjemcom služieb alebo Tretím osobám Zmeny Služieb (vrátane druhu, kvality, rozsahu, štruktúry Služieb ako aj výšky ceny Služieb).
 3. Podnik je oprávnený zverejňovať informácie o Zmene Služieb minimálne 15 kalendárnych dní pred účinnosťou Zmeny Služieb, a to zverejnením informácie o Zmene Služieb vhodným spôsobom cez Zákaznícke aplikácie, prípadne prostredníctvom iných webových stránok spravovaných Podnikom, e-mailových správ, SMS správ alebo MMS správ, informačných materiálov, tlačových správ alebo inými spôsobmi podľa úvahy Podniku.
 4. Zmeny Služieb, ktoré spočívajú v rozšírení základných, voliteľných, doplnkových a ostatných Služieb, alebo ktoré spočívajú v nahradení pôvodných Služieb novými základnými, voliteľnými, doplnkovými alebo ostatnými Službami alebo v znížení ceny Služieb, alebo ktoré nespôsobujú obmedzenie práv alebo rozšírenie povinností Príjemcu služieb voči Podniku, môže Podnik oznámiť zverejnením vhodným spôsobom v Zákazníckych aplikáciách najneskôr v deň ich účinnosti.
 5. Ak Používateľ alebo Účastník neakceptuje zmenu týchto Podmienok, je Používateľ povinný prestať Zákaznícke aplikácie používať a Účastník je povinný požiadať Podnik o zrušenie jeho účtu na príslušnom Portáli a/alebo odinštalovať Aplikáciu zo svojho Mobilného telefónu, čím sa Aplikácia automaticky deaktivuje.
 6. Dohoda o zmene Služieb Podniku uzavretá medzi Podnikom a Príjemcom služieb a/alebo Treťou osobou sa považuje za platne uzatvorenú okamihom akceptovania návrhu na zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb a/alebo inej zmluvy uzatvorenej s Podnikom v zmysle čl. VII. bodov 1. a 2. týchto Podmienok.
 7. Ak nie je medzi Príjemcom služieb a/alebo Treťou osobou dohodnuté inak, alebo v Ďalších podmienkach uvedené inak, Služby sú poskytované za odplatu. Výška odplaty je dohodnutá v súlade s platným zákonom o cenách, uvedená a účtovaná podľa platného Cenníka a zverejnená priamo v Zákazníckych aplikáciách, alebo www.telekom.sk alebo iným spôsobom. Odplatu je Účastník povinný zaplatiť:
  • na základe faktúry Podniku doručenej Účastníkovi v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných služieb a/alebo inej zmluve uzatvorenej medzi Účastníkom a Podnikom a vo Všeobecných podmienkach, alebo
  • znížením Kreditu v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných služieb a/alebo inej zmluve uzatvorenej medzi Účastníkom Podnikom a vo Všeobecných podmienkach.

XI. Obsah, rozsah a kvalita poskytovania Služieb

 1. Obsah poskytovaný v rámci Služieb môže Príjemca služieb a/alebo Tretia osoba (pre účely tohto článku spoločne aj ako „Užívateľ Obsahu“) využívať len pre svoju potrebu. Obsah nie je možné kopírovať a šíriť ďalším osobám, ak to nebolo medzi Užívateľom Obsahu a Podnikom dohodnuté.
 2. Na základe týchto Podmienok a Ďalších podmienok Podnik oprávňuje Užívateľa Obsahu len na také úkony s Obsahom, aké sú vymedzené v Ďalších podmienkach. Užívateľ Obsahu je povinný dodržiavať všetky licenčné podmienky týkajúce sa Obsahu, ktoré sú zverejnené najmä na www.telekom.sk.
 3. Podnik neručí a nezodpovedá za to, že:
  • Obsah bude bez vád a vhodný na účel zamýšľaný Užívateľom Obsahu,
  • Obsah neobsahuje vírusy, alebo
  • stiahnutie Obsahu a jeho využívanie Užívateľom Obsahu nebude mať vplyv na údaje a informácie uložené na koncovom (telekomunikačnom) zariadení Užívateľa Obsahu.
 4. Podnik nezodpovedá
  • za služby sprístupnené prostredníctvom Zákazníckych aplikácií alebo telekom.sk, ktoré poskytujú tretie strany,
  • za zníženie kvality alebo výpadky Služby spôsobené treťou stranou,
  • za spôsob a následky nastavenia Služieb alebo koncového zariadenia zo strany Užívateľa Obsahu,
  • pri poskytovaní Služieb zabezpečujúcich komunikáciu cez sieť internet za bezpečnosť informácií, údajov a súborov prenášaných prostredníctvom týchto Služieb, ani za ich stratu, skreslenie, poškodenie alebo zničenie.
 5. Podnik je oprávnený kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb bez predchádzajúceho upozornenia, bez uvedenia dôvodu a na dobu, akú považuje za potrebné. Podnik nie je povinný poskytovať Služby okamžite, nepretržite alebo bez výpadkov.

XII. Ukončenie používania Aplikácie

 1. Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť využívanie Aplikácie a to odinštalovaním Aplikácie zo svojho Mobilného telefónu, čím sa Aplikácia automaticky deaktivuje. Používateľ je rovnako oprávnený kedykoľvek po deaktivácií Aplikácie opätovne nainštalovať. Pre opätovnú inštaláciu sa uplatnia rovnaké podmienky ako pri jej prvom využití.
 2. Funkčnosť Aplikácie automaticky skončí aj so zánikom poslednej služby Podniku, t.j. zánikom poslednej Zmluvy, ktorú mal Požívateľ sprístupnenú v rámci Aplikácie.
 3. Podnik je oprávnený obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Aplikácie, najmä v prípade zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania zo strany Používateľa. V prípade, že sa rozhodne o ukončení poskytovania Aplikácie ako celku, je Podnik oprávnený do skončenia poskytovania Aplikácie jej funkčnosť na zostávajúci čas obmedziť alebo prerušiť. V takomto prípade bude Používateľov o obmedzení, prerušení alebo plánovanom ukončení Aplikácie informovať.

XIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Všetky informácie týkajúce sa používania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke www.telekom.sk/wiki/ostatne/osobne-udaje .

XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Reklamáciu sú oprávnení podať Účastník, Príjemca služieb a/alebo Tretia osoba s udeleným okruhom oprávnení „aktívny správca“ písomne a doručiť Podniku bez zbytočného odkladu potom, ako nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Pri vybavovaní podanej reklamácie postupuje Podnik podľa príslušných právnych predpisov a Reklamačného poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Ak bola reklamácia podaná Príjemcom služieb a/alebo Treťou osobou s udeleným okruhom oprávnení „aktívny správca“, vybavenie reklamácie bude doručené len Účastníkovi, pričom na účely doručenia vybavenia reklamácie môže Podnik využiť s Účastníkom uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii.
 2. Účastník, ktorý je spotrebiteľ a ktorý si prostredníctvom Zákazníckych aplikácií objednal Podnikom ponúkaný tovar a/alebo Službu Podniku (ďalej aj ako „Účastník-spotrebiteľ“), je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oprávnený predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Podnik zamietol alebo sa v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania nevyjadril k žiadosti o nápravu, na základe ktorej Účastník-spotrebiteľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým Podnik vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa Účastník-spotrebiteľ domnieva, že Podnik porušil jeho práva. Účastník-spotrebiteľ môže svoju žiadosť o nápravu zaslať aj elektronicky na adresu spotrebitelskespory@telekom.sk . Účastník-spotrebiteľ predloží návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bezodkladne, najneskôr do 1 roku od doručenia zamietavej odpovede Podniku k žiadosti o nápravu alebo odo dňa márneho uplynutia 30-dňovej lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti o nápravu zo strany Podniku. Účastník-spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke http://ec.europa.eu/odr.
 3. Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Používaním Zákazníckych aplikácií, Príjemca služieb a/alebo Tretia osoba potvrdzuje svoj súhlas s týmito Podmienkami a Ďalšími podmienkami a vôľu byť nimi viazaný. To platí aj v prípade zmeny týchto Podmienok a Ďalších podmienok.
 5. Činnosť Podniku pri poskytovaní služieb informačnej spoločnosti podlieha dohľadu vykonávanom Slovenskou obchodnou inšpekciou (adresa: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava) a pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb podlieha dohľadu vykonávanom Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Továrenská ul. č. 7., P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava.
 6. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Podnik v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu dotknutého ustanovenia.
 7. V prípade, ak by sa dostali zmluva o poskytovaní verejných služieb a/alebo iná zmluva uzatvorená s Podnikom, tieto Podmienky, Ďalšie podmienky, Všeobecné podmienky a Cenník do vzájomného rozporu, platí nasledujúce poradie záväznosti:
  1. zmluva o poskytovaní verejných služieb
  2. iná zmluva, na základe ktorej dochádza k poskytovaniu doplnkovej služby
  3. Ďalšie podmienky
  4. Cenník
  5. Podmienky
  6. Všeobecné podmienky.
 8. V prípade absencie úpravy v týchto Podmienkach alebo Ďalších podmienkach sa budú aplikovať primerane ustanovenia Všeobecných podmienok, ktoré upravujú vzťahy obsahom aj účelom im najbližšie.
 9. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.6.2020 a v celom rozsahu rušia a nahrádzajú Podmienky účinné od 19.10.2018.

V Bratislave, dňa 1.6.2020

Slovak Telekom, a.s.