Podmienky poskytovania doplnkovej služby Deezer spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „Podmienky“)

1. Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B (ďalej len „Podnik“), vydáva tieto podmienky pre poskytovanie doplnkovej služby Deezer (ďalej len „Služba“).

2. Tieto Podmienky obsahujú základné obchodné podmienky pre poskytovanie Služby. Podmienky ďalej vymedzujú základné práva a povinnosti Podniku a Účastníkov ako užívateľov tejto služby.

3. Služba je doplnkovou službou určenou pre Účastníkov využívajúcich niektorý z vybraných mesačných programov služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej alebo mobilnej siete Podniku (ďalej len „Fakturované Služby“), a rozumie sa ňou streamovanie hudby na vyžiadanie vo vysokej zvukovej kvalite a bez reklám (využívanie hudobného katalógu a počúvanie hudby), vyhľadávanie hudby na stránke www.deezer.com (ďalej len „Stránka“) prostredníctvom osobného počítača (PC alebo Mac), prostredníctvom mobilnej aplikácie (ďalej len „Aplikácia“) z mobilného zariadenia alebo prostredníctvom iných zariadení uvedených na Stránke. Bližší opis Služby je uvedený na www.telekom.sk/deezer.

4. Účastníkovi je Služba poskytovaná na základe zmluvy o poskytovaní doplnkovej služby uzatvorenej spôsobom stanoveným v týchto Podmienkach, ak nie je medzi Podnikom a Účastníkom dohodnuté inak (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok Podniku sprostredkovať Účastníkovi príležitosť uzavrieť zmluvu so spoločnosťou BLOGMUSIK, zaregistrovanou pod číslom B 495 246 308, so sídlom na 12 rue d'Athènes, 75009 Paríž, Francúzsko, (ďalej len „spoločnosť DEEZER“) ktorá je tvorcom, vlastníkom a prevádzkovateľom Stránky aj služby Deezer a záväzok Účastníka uhrádzať Podniku cenu za využívanie Služby.

5. Pokiaľ nie je s Podnikom dohodnuté inak, Služba môže byť poskytnutá Účastníkovi, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom, využívajúcim Fakturované Služby, a to vo vzťahu ku každej jednotlivej aktuálne platnej Zmluve o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej Účastník využíva Fakturované Služby (ďalej len „Zmluva o poskytovaní Fakturovaných Služieb“). Ak Účastník Podniku požiada o aktiváciu Služby ku Zmluve o poskytovaní Fakturovaných služieb, ku ktorej už má aktivovanú Službu, takáto žiadosť Účastníka nebude Podnikom akceptovaná.

6. Zmluvu je možné uzatvoriť písomne, telefonicky, elektronicky na internetovej stránke Podniku alebo zaslaním SMS správy v príslušnom tvare Podniku.

7. Podmienkou pre využívanie Služby je akceptácia podmienok spoločnosti DEEZER Účastníkom, ktoré sú dostupné na Stránke a ktorý sa zobrazuje pri prvom prihlásení (registrácii) účastníka na Stránke (ďalej aj „Podmienky Deezer“). Účastník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami ako aj Podmienkami Deezer pred podaním žiadosti o aktiváciu Služby. Pri podaní žiadosti o aktiváciu Služby Účastník akceptuje tieto Podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať. Žiadosť o aktiváciu a poskytovanie Služby podaná Účastníkom je považovaná za návrh na uzatvorenie Zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak. Zmluva vznikne akceptáciou návrhu Účastníka Podnikom najneskôr aktiváciou Služby.

8. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že podmienkou využívania Služby je prvé prihlásenie (registrácia) sa do Služby na Stránke alebo cez Aplikáciu. Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využívania Služby je uvedenie mobilného telefónneho čísla v prípade, ak sa Služba využíva s niektorou mobilnou hlasovou službou, alebo uvedenie e-mailovej adresy Účastníka v prípade ak sa Služba poskytuje s vybranými službami poskytovanými prostredníctvom pevnej alebo mobilnej sieti Podniku V prípade, ak Účastník nevyužíva žiadnu e-mailovú službu a nedisponuje vlastnou e-mailovou adresou, bude mu ako súčasť aktivácie Služby e-mailová adresa bezplatne vytvorená Podnikom. V prípade akceptácie žiadosti Účastníka o aktiváciu Služby zašle Podnik Účastníkovi potvrdzovaciu SMS alebo e-mail na telefónne číslo, resp. e-mailovú adresu zadanú Účastníkom pri objednaní Služby. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím aktivačných údajov alebo zaslaním aktivačných údajov na Účastníkom nesprávne zadanú e-mailovú adresu. V prípade ak Účastník využíva viaceré služby Podniku, ku ktorým je možné aktivovať Službu, je viacnásobná aktivácia Služby možná iba v tom prípade ak Účastník uvedie pre každú osobitnú Službu samostatnú e-mailovú adresu.

9. Účastník berie na vedomie, že pre využívanie Služby je potrebné vysokorýchlostné dátové pripojenie. Účastník si je vedomý, že využívaním Služby dochádza k prenosu dát, ktoré môže byť spoplatňované a účtované osobitne.

10. Účastník je povinný za poskytovanie Služby platiť cenu uvedenú v platnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom (ďalej len „Cenník“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Vyúčtovanie Služby bude uskutočňované spolu s vyúčtovaním Fakturovaných Služieb, ku ktorým je Služba doplnkovou a to súhrnnou faktúrou, ktorú sa Účastník zaväzuje uhradiť v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre. Zúčtovacie obdobie je totožné so zúčtovacím obdobím dohodnutým medzi Účastníkom a Podnikom v Zmluve o poskytovaní Fakturovaných Služieb, ku ktorej je Služba doplnkovou službou. Účastník berie na vedomie, že v prípade ak dôjde k uzavretiu Zmluvy počas zúčtovacieho obdobia, Podnik si za toto zúčtovacie obdobie za využívanie Služby vyúčtuje alikvotnú časť mesačného poplatku , pokiaľ nie je v Cenníku pre Službu uvedené inak. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo v Cenníku uvedené alebo zmluvnými stranami dojednané inak, obsah práv a povinností Účastníka a Podniku v súvislosti s vyúčtovaním ceny za Službu a platobné podmienky sa primerane spravujú Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „Všeobecné podmienky“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní Fakturovaných služieb, ku ktorej je Služba doplnkovou službou.

11. Podnik je oprávnený jednostranne zmeniť podmienky poskytovania Služby, prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, alebo úplne zrušiť, a to za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach pre zmenu, prerušenie, obmedzenie poskytovania alebo zrušenie služieb (ako je tento pojem definovaný vo Všeobecných podmienkach), pokiaľ nie je výslovne uvedené v týchto Podmienkach inak.

12. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že Podnik je oprávnený spracúvať osobné údaje Účastníka spracúvané na základe Zmluvy o poskytovaní Fakturovaných Služieb, ku ktorej má byť Služba doplnkovou v rozsahu, v akom sú nevyhnutne potrebné pre účely poskytovania Služby (najmä identifikačné a kontaktné údaje) a ďalšie údaje poskytnuté Účastníkom Podniku pri podaní žiadosti o aktiváciu Služby (napr. kontaktná elektronická adresa), a to za účelom poskytovania a vyúčtovania Služby alebo vedenia evidencie užívateľov Služby, a to po dobu trvania Zmluvy, ako aj po jej ukončení v prípade nesplnenia záväzkov zo Zmluvy. V prípade potreby môže osobné údaje spracúvať ktorýkoľvek zo sprostredkovateľov Podniku, ktorých zoznam je uvedený na internetovej stránke Podniku.

13. Zodpovednosť zmluvných strán za škodu sa primerane spravuje ustanoveniami podľa Všeobecných podmienok, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach uvedené inak. Zodpovednosť Podniku za škody spôsobené v dôsledku porušenia povinností spoločnosti Slovak Telekom podľa týchto Podmienok je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť už zaplatenej ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo chybne poskytnutú Službu, resp. pomerne znížiť cenu za Službu za obdobie neposkytnutia, čiastočného alebo chybného poskytnutia Služby. Podnik nie je povinný nahradiť Účastníkovi škody prevyšujúce výšku ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo chybne poskytnutú Službu.

14. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ nie je medzi Účastníkom a Podnikom dohodnuté inak. Účastník a Podnik sa môžu písomne dohodnúť, že Účastník bude Službu využívať nepretržite po dobu určitú tzv. dobu viazanosti. Účastník môže kedykoľvek požiadať o ukončenie Zmluvy uzavretej na dobu neurčitú akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu a to prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej Podniku alebo prostredníctvom deaktivačných kanálov alebo podľa iných pokynov, pričom Podnik na základe takejto žiadosti Účastníka Službu deaktivuje a Zmluva zanikne uplynutím posledného dňa prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia, v ktorom bola žiadosť Účastníka Podniku doručená. Ak Účastník podá Podniku žiadosť na ukončenie Zmluvy, ktorá je uzavretá na dobu určitú, resp. Zmluvy s platne dojednanou dobou viazanosti na dobu určitú, akceptácia žiadosti Účastníka zo strany Podniku nebude vybavená a zrealizovaná skôr, ako Účastník uhradí svoje finančné záväzky z takejto Zmluvy voči Podniku, vrátane záväzkov Účastníka vzniknutých z predčasného ukončenia takejto Zmluvy na žiadosť Účastníka. Podmienkou akceptácie žiadosti Účastníka na ukončenie Zmluvy dohodou je uhradenie všetkých záväzkov Účastníka po lehote splatnosti voči Podniku. Prípadná akceptácia žiadosti Účastníka na ukončenie Zmluvy Podnikom, napriek tomu, že Účastník neuhradil všetky svoje záväzky po lehote splatnosti voči Podniku, sa v žiadnom prípade nepovažuje za vzdanie sa nárokov Podniku voči Účastníkovi a Podniku zostávajú všetky nároky, vrátane nárokov plynúcich z predčasného ukončenia Zmluvy na žiadosť Účastníka, voči Účastníkovi zachované.

15. Podnik je oprávnený vypovedať Zmluvu písomnou výpoveďou doručenou Účastníkovi, ak Podnik ďalej nemôže Službu Účastníkovi poskytovať v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služby. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede Účastníkovi a skončí uplynutím posledného dňa tohto zúčtovacieho obdobia. Podnik môže od Zmluvy odstúpiť, ak Účastník:
a) nezaplatil cenu za poskytnutú Službu ani do 45 dní po dni splatnosti tejto ceny, alebo
b) porušuje tieto Podmienky alebo Podmienky Deezer, alebo
c) pri ktoromkoľvek ďalšom zmluvnom vzťahu medzi Podnikom a Účastníkom budú evidované pohľadávky po lehote splatnosti, alebo
d) opakovane porušuje podmienky ktorejkoľvek inej zmluvy uzavretej medzi Podnikom a Účastníkom.
Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na trvanie Zmluvy o poskytovaní Fakturovaných Služieb, ku ktorej je Služba doplnkovou. Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zániku Zmluvy o poskytovaní Fakturovaných Služieb, ku ktorej je Služba doplnkovou, automaticky zanikne aj Zmluva na poskytovanie doplnkovej Služby a Podnik Službu Účastníkovi deaktivuje a ďalej nebude poskytovať.

16. Zmluva zanikne aj v prípade, ak dôjde k zániku zmluvy medzi Podnikom a jej dodávateľom, v dôsledku čoho Podnik stratí oprávnenie na poskytovanie Služby resp. na sprostredkovanie uzavretia zmluvy na doplnkovú Službu Účastníkom v rámci Služby so spoločnosťou DEEZER. K zániku Zmluvy dôjde v takom prípade ku dňu uvedenému v oznámení Podniku o ukončení poskytovania Služby.

17. Podnik je oprávnený bez predošlého upozornenia dočasne prerušiť poskytovanie Služby:
a) ak dôjde k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu poskytovania Fakturovaných Služieb podľa Zmluvy o poskytovaní Fakturovaných Služieb, ku ktorej je Služba doplnkovou;
b) ak Účastník porušuje Podmienky Deezer, až do vykonania nápravy alebo zániku Zmluvy;
c) ak Účastník neuhradil súhrnnú faktúru, ktorou je vyúčtovaná cena za Službu do 1 dňa od jej splatnosti, a to až do zaplatenia faktúry v celom rozsahu alebo do zániku Zmluvy;
d) ak pri ktoromkoľvek ďalšom zmluvnom vzťahu s Účastníkom budú existovať pohľadávky po lehote splatnosti a to až do zaplatenia týchto pohľadávok v celom rozsahu alebo do zániku Zmluvy;
e) v prípade, že k takému prerušeniu bude Podnik povinný pristúpiť podľa rozhodnutia príslušného štátneho orgánu Slovenskej republiky; pričom Účastník berie na vedomie, že prerušenie poskytovania Služby má za následok nemožnosť plne využívať funkcionality Služby.
Účastník, ktorý si Službu objednal prostredníctvom internetovej stránky Podniku nemá podľa zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (ďalej len „zákon“) nárok na odstúpenie od Zmluvy, ak mu Služba bola aktivovaná a začala sa plniť s jeho súhlasom v súlade s týmito Podmienkami pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy uvedenej v zákone.

18. Akékoľvek práva a povinnosti Podniku a Účastníka výslovne neupravené v týchto Podmienkach sa primerane spravujú dojednaniami podľa Všeobecných podmienok, ak v týchto Podmienkach nie je uvedené inak. Pokiaľ v týchto Podmienkach nie je stanovené inak, majú pojmy používané v týchto Podmienkach rovnaký význam ako pojmy definované vo Všeobecných podmienkach. Podnik je oprávnený tieto Podmienky meniť, a to z dôvodov a spôsobom stanoveným pre zmenu Všeobecných podmienok vo Všeobecných podmienkach, pričom pokiaľ Účastník neakceptuje podstatnú zmenu týchto Podmienok, vznikajú mu v takomto prípade vo vzťahu k týmto Podmienkam rovnaké práva ako pri podstatnej zmene Všeobecných podmienok.

19. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1. februára 2014.

V Bratislave dňa 31.1.2014

Slovak Telekom, a.s.